Vilkår for klienter

For deg som vil lage tester og få video.

Sist oppdatert: 01.09.2018

Vennligst les disse brukervilkårene ("Vilkår for klienter") nøye før du bruker nettstedet under domenet https://teston.io ("Tjenesten" eller "teston"). Teston drives av TESTON AS (org.nr. 919 136 928 MVA) med registrert adresse Kongens gate 3, 0153 Oslo ("Teston”). Du som bruker av Tjenesten vil i det følgende omtales som "klient", "klienten", eller "du", "deg", e. l.

Ved å angi din aksept, gjennom å registrere en konto i Tjenesten, bekrefter du at du er enig i å overholde disse vilkårene.

Hvis du har spørsmål til vilkårene eller Tjenesten ber vi om at du kontakter oss på help@teston.io.

1 Opprettelse av brukerkonto

Med mindre annet er avtalt med Teston, er tilgang til Tjenesten kjøpt med et bestemt antall administrative kontotillatelser. Klienten er ansvarlig for å påse at innloggingsdetaljer og passord ikke gjøres tilgjengelig for personer uten tillatelse til en konto, samt at kun relevant personell hos klienten eller andre som utfører oppdrag på vegne av klienten gis tillatelse til å bruke en konto. Klienten kan holdes ansvarlig for all aktivitet knyttet til dens konto(er).

Ved mistanke om tap av passord eller uautorisert tilgang til klientens konto(er), plikter klienten å varsle Teston umiddelbart. Teston kan iverksette nødvendige tiltak for å avbøte risiko for uautorisert tilgang, tap, endring, deling av brukerdata, e.l., herunder å sperre eller slette en konto.

2 Opprettelse av test

Når du oppretter en test i Tjenesten må du vise til et eller flere produkter som du ønsker å teste gjennom nettstedet, samt hvilken brukergruppe som testen skal rettes mot. Testen må oppfylle Testons krav til tester. Teston kan fritt oppdatere og endre kravene til en test, med virkning for opprettelse av nye tester. Oppdaterte krav til tester vil bli gjort tilgjengelig i Tjenesten.

3 Avtale om test

Når en tester godtar en test, inngås det bindende avtale mellom deg som klient og brukeren som velger å gjennomføre testen ("testeren"). I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom klienten og testeren;

 1. Honorar for testen opplyst av Teston
 2. Klientens beskrivelse av testen i Tjenesten
 3. Disse vilkårene for klienter
 4. Testons vilkår for testere
 5. Testons krav til tester
 6. Testons krav til testerne.

4 Klients plikter i testperioden og ved bruk av Teston

Når du tar i bruk Tjenesten, aksepterer du følgende vilkår og begrensninger:

 1. Testens rammer eller formål kan ikke endres i den angitte testperioden, med mindre Teston godtar endringen.
 2. Når klienten oppretter en test via Tjenesten, kan klienten ikke rekruttere, ansette, utføre, eller kreve utført egne tester uavhengig av Tjenesten med testere innhentet via Tjenesten. Enhver slik anmodning eller ansettelse vil bli ansett som en vesentlig brudd på denne avtalen og kan resultere i oppsigelse av klientens konto. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere kommunikasjon mellom klienten og testere i Tjenesten for å sikre at disse betingelser overholdes.
 3. Klienten vil i utgangspunktet ikke ha tilgang til testerens etternavn eller annen kontaktinformasjon, og klienten skal ikke be om eller kreve at testeren oppgir slik informasjon i eller i forbindelse med en test, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre testen på en hensiktsmessig måte. Dersom klienten får tilgang til testers kontaktinformasjon gjennom en test skal slik informasjon ikke benyttes til andre formål enn intern oppfølging av testen. Klienten kan ikke kontakte testeren utenfor Tjenesten, f. eks. for markedsføringsformål. Merk at tester vil få informasjon om klientens identitet, og vil kunne kontakte klienten direkte for spørsmål om klientens behandling av testerens personopplysninger, se punkt 10 under. Klienten kan også kontakte Teston for informasjon om en tester, i den grad det er nødvendig for å besvare en henvendelse fra testeren.
 4. Klienten vil ha tilgang til tilgang til testene i Tjenesten, og ha mulighet til å eksportere videoer og lage sammendrag av videoene for internbruk hos klienten i tråd med disse vilkårene og ved hjelp av Teston. Klienten er fullt ut ansvarlig for all bruk av slike videoer og sammendrag, herunder at videoene og sammendragene slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er behov for å oppbevare videoene for formålene angitt i disse vilkårene (med mindre Klienten har et annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling). Klienten skal ikke på annen måte forsøke å laste ned testresultater eller på annen måte kopiere slike resultater, herunder gjennom opptak av resultatene ved bruk av annet teknisk utstyr.
 5. Tester skal ikke inneholde spørsmål som krever at testeren oppgir sensitiv informasjon eller som oppfordrer til at tester gir slik informasjon. Med sensitiv informasjon siktes det særlig til opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, straffbare forhold, genetiske opplysninger og biometriske opplysninger (med det formål å entydig identifisere tester), helseopplysninger eller opplysninger om testers seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Ethvert brudd på disse begrensningene for bruk vil bli ansett som en vesentlig brudd på denne avtalen og kan resultere i umiddelbar oppsigelse av klientens konto. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere tester og kommunikasjon mellom klienten og testere i Tjenesten for å sikre at disse betingelsene overholdes.

5 Godkjenning av test

En test som er gjennomført av testeren vil automatisk godkjennes av Teston, med mindre klienten innen 2 arbeidsdager gir Teston melding om at testen ikke godkjennes. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere testen, og foreta en selvstendig vurdering av testens kvalitet. Dersom klienten og Teston er uenige med hensyn til om testen er godkjent, skal Testons vurdering gå foran.

6 Sletting av testresultater etter krav fra tester

Klienten er oppmerksom på og aksepterer at testere etter gjeldende personvernlovgivning har rett til å be om sletting av sine personopplysninger, herunder resultater fra gjennomføring av en test som kan knyttes til testeren som enkeltperson. Dersom Teston mottar en slik forespørsel, vil Teston, etter dialog med klienten, gjøre en vurdering av om det foreligger rettslig grunnlag for fortsatt lagring av relevante testresultater i Tjenesten. Dersom et slikt rettslig grunnlag ikke foreligger, forbeholder Teston seg retten til å anonymisere eller slette testresultatene i Tjenesten som er omfattet av slettingsforespørselen. Klienten er ansvarlig for å vurdere om det er grunnlag for fortsatt oppbevaring av eksporterte videoer og sammendrag, eller om disse skal slettes i tråd med forespørselen. Dersom klienten mener å ha grunnlag for fortsatt oppbevaring, skal Teston informeres om dette og det anførte grunnlaget for oppbevaringen. Teston vil videreformidle dette til testeren, med informasjon om at klager kan rettes direkte til klienten. For ordens skyld presiseres det at klienten er fullt ut ansvarlig for slik vurdering og fortsatt oppbevaring.

7 Pris for tester, gebyr og betaling

Teston fastsetter prisen/honoraret for tester i Tjenesten, og kan foreta senere justeringer av denne. Klienter kan velge en abonnementsløsning som gir tilgang til et bestemt antall tester eller bestille enkelttester. Gjeldende minimumspriser vil til enhver tid være tilgjengelig i Tjenesten, og Teston forbeholder seg retten til å endre disse. Faktisk pris vil avhenge av klientens ønsker og behov for tilpasning, og det vil opplyses på forespørsel. Tilleggskostnader kan påløpe dersom klientens bruk av plattformen eller tjenesten overstiger det som er angitt i den aktuelle bestillingen.

Det gjøres oppmerksom på at Teston krever et gebyr av honorar for hver test for å la deg bruke Tjenesten. Teston forbeholder seg retten til å endre gebyret. Gebyret vil trekkes fra mottatt honorar før dette overføres til tester(ne).

Når avtale om bruk av tjenesten er inngått mellom Teston og klienten (enten for abonnement eller enkelttest), plikter klienten å betale det honoraret som er opplyst i ordrebekreftelse gitt i Tjenesten eller av Teston. Betaling skal skje ved bruk av betalingskort, med mindre du har en enterprise-plan. Ved bruk av Tjenesten gir du Teston rett og tilgang til å belaste betalingskort som du har registrert i Tjenesten for alle utestående beløp som du er ansvarlig for, herunder avtalt honorar.

Dersom det ikke er dekning for skyldig beløp på ditt betalingskort eller du ikke har registrert betalingskort, vil Teston fakturere utestående beløp. For eventuelle påløpte tilleggskostnader vil du motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at fakturagebyr vil påløpe etter Testons til enhver tid gjeldende satser.

Hvis du ikke har enterprise-plan, skal alle kredittkortbetalinger gå gjennom en tredjepartsplattform som håndterer betalingstransaksjoner på Testons vegne ("betalingsplattformen"). Teston er ansvarlig for å ordne, og bistå kunden i, alle betalingstransaksjoner, inkludert eventuelle refusjoner, kanselleringer, eller tilbakebetalinger hvis det er aktuelt. Kunden anerkjenner imidlertid at slike betalingstransaksjoner kan være utsatt for ekstern innflytelse, mv., som faller utenfor Teston og betalingsplattformens kontroll, og at Teston og betalingsplattformen ikke påtar seg ansvar og er ikke ansvarlig for betaling som ikke kommer til Teston, eller ethvert beløp som er gjenstand for refusjon, kansellering, eller tilbakebetaling som ikke kommer til kunden. Alle spørsmål eller klager knyttet til betaling eller betalingstransaksjoner skal rettes til Teston. Betaling har skjedd når beløpet er tilgjengelig på Testons utpekte bankkonto. Publisering av test vil først skje når honorar er betalt, med mindre noe annet er avtalt. Gjentatt mislighold av klientens betalingsforpliktelse vil være grunnlag for at Teston umiddelbart og uten varsel kan si opp klientens tilgang til Tjenesten.

8 Utbetaling av honorar for test

Du skal betale det fastsatte honorar direkte til Teston. Teston mottar betaling på testernes vegne, og overfører beløpet til testerne med fradrag av gebyr. Betaling for tester kan derfor utelukkende skje med befriende virkning til Teston. Tester har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med gjennomføring av testen utover det som innkreves av Teston i samsvar med avtalen med Teston.

9 Konfidensialitet

Hver part er enig i å holde konfidensielt alle ikke-offentlige opplysninger gitt av den andre parten som er merket eller utpekt som konfidensielt. Konfidensiell informasjon inkluderer personlig identifiserbar informasjon som deles i forbindelse med denne avtalen eller i en test.

10 Behandling av personopplysninger

Klienten erkjenner at gjennomføring av tester i Tjenesten vil medføre at det samles inn personopplysninger om testere, herunder gjennom opptak av testeres svar på tester. Klienten erkjenner videre at klienten har et selvstendig behandlingsansvar for sin behandling av slike personopplysninger som er innsamlet via Tjenesten.

Ved gjennomføring av en test, vil Teston innhente samtykke fra testeren for deling av personopplysninger med klienten for den relevante testen, for klientens vurdering og oppfølging av testen. Tester er kun ment for intern bruk hos klienten, av relevant personell hos klienten, eller av andre som utfører oppdrag på vegne av klienten (f. eks. konsulenter). Tester skal ikke oppbevares lenger enn det angitte formålet tilsier, med mindre klienten har annet rettslig grunnlag for fortsatt lagring. Klienten skal ikke publisere eller dele slike opptak og andre personopplysninger med tredjeparter (utover det som eksplisitt tillates i disse vilkårene), eller benytte personopplysninger til andre formål, uten at klient har sikret at testeren eksplisitt har samtykket til slik publisering, deling eller behandling.

Dersom klienten benytter konsulenter eller andre tredjeparter i forbindelse med håndteringen eller gjennomføringen av tester, skal disse være underlagt en databehandleravtale som begrenser tilgangen og behandlingen til de formål som opplysningene ble samlet inn for og utførelsen av tjenester for klienten.

Det forutsettes at klienten har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene innhentet via Tjenesten som klienten får tilgang til.

Teston, som formidler av Tjenesten, fraskriver seg ethvert ansvar overfor klienten og tredjeparter for klientens bruk av personopplysninger innsamlet i forbindelse med en test som er i strid med disse vilkår.

11 Publisitet

Klienten er enig i at Teston kan bruke klientens firmanavn og logo på Testons kundeliste, Testons plattform(er), nettside, og markedsføringsmateriell.

12 Ansvarsfraskrivelse

Teston er en tjeneste som forenkler og effektiviserer brukertesting ved å tilby en plattform for avtaleinngåelse mellom klient og tester, samt håndtering av testbetaling. Teston skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale om test av et produkt eller en tjeneste inngått via Tjenesten mellom klienten og en tester.

Teston frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for testenes oppfyllelse, herunder testerens utførelse av test i tråd med avtalen, samt skade på tredjeparter, ting, eller testproduktet selv, som følge av testerens handlinger eller passivitet eller som følge av testproduktets beskaffenhet, skade påført testeren selv som følge av gjennomføringen av testen og enhver annen skade som følge av testerens øvrig handlinger eller passivitet.

Klienten er selv ansvarlig for å overholde alle krav til testproduktene pålagt ved lov, forskrift, eller bransjestandard, samt å innhente eventuelle nødvendige tillatelser for gjennomføring av tester av produktet.

13 Immaterielle rettigheter

Tjenesten kan inneholde materiale beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter tilhørende Teston eller tredjeparter. Klienten får ingen rettigheter til slikt materiale eller immaterielle rettigheter utover en rett til bruk av slike rettigheter i den grad det er nødvendig for å benytte Tjenesten i samsvar med disse vilkårene for klienter.

14 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende disse vilkårene eller Tjenesten i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å oppnå en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn for domstolene, med Oslo tingrett som verneting.

15 Endringer

Teston forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig i Tjenesten. Dersom endringene i vilkårene etter Testons vurdering innebærer en vesentlig endring av klientens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig i Tjenesten 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter av endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig i Tjenesten godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten og si opp din konto i Tjenesten.