Vilkår for klienter

For deg som vil lage tester og få video.

Sist oppdatert: 14.08.2018.

Vennligst les disse brukervilkårene for Teston ("Vilkår for klienter") nøye før du bruker nettstedet under domenet https://teston.io ("teston" eller “Tjenesten”). Teston drives av TESTON AS (org.nr. 919 136 928 MVA) med registrert adresse Kongens gate 3, 0153 Oslo ("Teston”). Du som bruker av Tjenesten vil i det følgende omtales som "klient" eller "du", "deg" el.

Ved å angi din aksept i feltet “Jeg godtar vilkår for klienter” bekrefter du at du er enig i å overholde vilkårene.

Hvis du har spørsmål til vilkårene eller Tjenesten ber vi om at du kontakter oss på hjelp@teston.no

1 Opprettelse av brukerkonto

Med mindre annet er avtalt med Teston, er tilgang til Tjenesten kjøpt med en bestemt antall administrative kontotillatelser. Klienten er ansvarlig for å påse at innloggingsdetaljer og passord ikke gjøres tilgjengelig for personer uten tillatelse til en konto, samt at kun relevant personell hos klient eller andre som utfører oppdrag på vegne av klient gis tillatelse til å bruke en konto. Klient kan holdes ansvarlig for all aktivitet knyttet til dennes kontoer.

Ved mistanke om tap av passord eller uautorisert tilgang til klients kontoer, plikter klient å varsle Teston umiddelbart. Teston kan iverksette nødvendige tiltak for å avbøte risiko for uautorisert tilgang, tap, endring eller deling av brukerdata etc., herunder sperre eller slette en konto.

2 Opprettelse av test

Når du oppretter en test på teston må du vise til et eller flere produkter du ønsker å teste gjennom nettstedet, samt hvilken brukergruppe testen skal rettes mot. Testen må oppfylle Testons krav til tester. Teston kan fritt oppdatere og endre kravene til en test, med virkning for opprettelse av nye tester. Oppdaterte krav til test vil bli gjort tilgjengelig på teston.

3 Avtale om test

Når en tester godtar en test, inngås det bindende avtale mellom deg som klient og brukeren som velger å gjennomføre testen ("testeren"). I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom klient og testeren;

 1. Honorar for test opplyst av Teston
 2. Klientens beskrivelse av test på teston
 3. Disse vilkårene for klienter
 4. Testons vilkår for testere
 5. Testons krav til tester
 6. Testons krav til testerne

4 Klients plikter i testperioden og ved bruk av Teston

Når du tar i bruk Testons Tjeneste, aksepterer du følgende vilkår og begrensninger:

 1. Testens rammer eller formål kan ikke endres i den angitte testperioden, med mindre Teston godtar endringen.
 2. Når klienten oppretter en test via Teston, kan klienten ikke rekruttere, ansette, utføre eller kreve utført egne tester uavhengig av Tjenesten med testere innhentet via Tjenesten. Enhver slik anmodning eller ansettelse vil bli ansett som en vesentlig brudd på denne avtalen og kan resultere i oppsigelse av klientens konto. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere kommunikasjon mellom klient og tester på Teston for å sikre at disse betingelser overholdes.
 3. Klient vil ikke ha tilgang til testerens navn eller øvrig kontaktinfo, og klienten skal ikke be om eller kreve at testeren oppgir slik informasjon i eller i forbindelse med en test. Merk imidlertid at tester vil få informasjon om klients identitet, og vil kunne kontakte klient direkte for spørsmål om klients behandling av testerens personopplysninger, se punkt 10 under. Klient kan også kontakte Teston for informasjon om en tester, i den grad det er nødvendig for å besvare en henvendelse fra tester.
 4. Klient vil kun gis tilgang til resultatene fra testen på teston, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. Klient skal ikke forsøke å laste ned slike resultater eller på annen måte kopiere slike resultater, herunder gjennom opptak av resultatene ved bruk av annet teknisk utstyr.
 5. Tester på Teston skal ikke inneholde spørsmål som krever at tester oppgir sensitiv informasjon eller som oppfordrer til at tester gir slik informasjon. Med sensitiv informasjon siktes det særlig til opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, straffbare forhold, genetiske opplysninger og biometriske opplysninger (med det formål å entydig identifisere tester), helseopplysninger eller opplysninger om testers seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Ethvert brudd på disse begrensningene for bruk vil bli ansett som en vesentlig brudd på denne avtalen og kan resultere i umiddelbar oppsigelse av klientens konto. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere tester og kommunikasjon mellom klient og tester på Teston for å sikre at disse betingelser overholdes.

5 Godkjenning av test

En test som er gjennomført av tester vil automatisk godkjennes av Teston, med mindre klienten innen 2 arbeidsdager gir Teston melding om at testen ikke godkjennes. Teston forbeholder seg retten til å kontrollere testen, og foreta en selvstendig vurdering av testens kvalitet. Dersom klient og Teston er uenige med hensyn til om testen er godkjent, skal Testons vurdering gå foran.

6 Sletting av testresultater etter krav fra tester

Klient er oppmerksom på og aksepterer at testere etter gjeldende personvernlovgivning har rett til å be om sletting av sine personopplysninger, herunder resultater fra gjennomføring av en test som kan knyttes til testeren som enkeltperson. Dersom Teston mottar en slik forespørsel, vil Teston, etter dialog med klient, gjøre en vurdering av om det foreligger rettslig grunnlag for fortsatt lagring av relevante testresultater. Dersom slikt rettslig grunnlag ikke foreligger, forbeholder Teston seg retten til å anonymisere eller slette testresultatene omfattet av slettingsforespørselen.

7 Pris for tester, gebyr og betaling

Teston fastsetter prisen/honoraret for tester på Teston, og kan foreta senere justeringer av denne. Klienter kan velge en abonnementsløsning som gir tilgang til et bestemt antall tester eller bestille enkelttester. Gjeldende minimumspriser vil til enhver tid være tilgjengelig på Teston, og Teston forbeholder seg retten til å endre disse. Faktisk pris vil avhenge av klientens ønsker og behov for tilpasning, og vil opplyses på forespørsel. Tilleggskostnader kan påløpe dersom klientens bruk av plattformen eller tjenesten overstiger det som er angitt i den aktuelle bestillingen.

Det gjøres oppmerksom på at Teston krever et gebyr av honorar for hver test for å la deg bruke Tjenesten. Teston forbeholder seg retten til å endre gebyret. Gebyret vil trekkes fra mottatt honorar før dette overføres til tester(ne).

Når avtale om bruk av Teston er inngått mellom Teston og klient (enten for abonnement eller enkelttest), plikter klient å betale det honorar som opplyst i ordrebekreftelse gitt på Teston eller av Teston. Betaling skal skje ved bruk av betalingskort. Ved bruk av Tjenesten gir du Teston rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert på Teston for alle utestående beløp du er ansvarlig for, herunder avtalt honorar.

Dersom det ikke er dekning for skyldig beløp på ditt betalingskort eller du ikke har registrert betalingskort, vil Teston fakturere utestående beløp. For eventuelle påløpte tilleggskostnader vil du motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at fakturagebyr vil påløpe etter Testons til enhver tid gjeldende satser.

Publisering av test vil først skje når honorar er betalt. Gjentatt mislighold av klientens betalingsforpliktelse vil være grunnlag for at Teston umiddelbart og uten varsel kan si opp Klientens tilgang til Tjenesten.

8 Utbetaling av honorar for test

Du skal betale det fastsatte honorar direkte til Teston. Teston mottar betaling på testernes vegne, og overfører beløpet til testerne med fradrag av gebyr. Betaling for tester kan derfor utelukkende skje med befriende virkning til Teston. Tester har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med gjennomføring av testen utover det som innkreves av Teston i samsvar med avtalen med Teston.

9 Konfidensialitet

Hver part er enig i å holde konfidensielt alle ikke-offentlige opplysninger gitt av den andre parten som er merket, eller utpekt som konfidensiell. Konfidensiell informasjon inkluderer personlig identifiserbar informasjon som deles i forbindelse med denne avtalen eller i en test.

10 Behandling av personopplysninger

Klienten erkjenner at gjennomføring av tester på Teston vil medføre at det samles inn personopplysninger om testerne, herunder gjennom opptak av testers svar på en test. Klient erkjenner videre at klient har et selvstendig behandlingsansvar for sin behandling av slike personopplysninger innsamlet via Teston.

Ved gjennomføring av en test, vil Teston innhente samtykke fra tester for deling av personopplysninger med klient for den relevante test, for klients vurdering og oppfølging av testen. Tester er kun ment for intern bruk hos klient, av relevant personell hos klient eller andre som utfører oppdrag på vegne av klient (f.eks. konsulenter). Tester skal ikke oppbevares lenger enn det angitte formålet tilsier, med mindre klient har annet rettslig grunnlag for fortsatt lagring. Klient skal ikke publisere eller dele slike opptak og andre personopplysninger med tredjeparter (utover det som eksplisitt tillates i disse vilkår), eller benytte personopplysninger til andre formål, uten at klient har sikret at tester eksplisitt har samtykket til slik publisering, deling eller behandling.

Dersom klient benytter leverandører eller andre tredjeparter i forbindelse med håndteringen eller gjennomføringen av tester, skal disse være underlagt en databehandleravtale som begrenser tilgangen og behandlingen til de formål opplysningene ble samlet inn for og utførelsen av tjenester for klienten.

Det forutsettes at klient har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene innhentet via Teston som klient får tilgang til.

Teston, som formidler av Tjenesten, fraskriver seg ethvert ansvar overfor klient og tredjepart for klients bruk av personopplysninger innsamlet i forbindelse med en test, i strid med disse vilkår.

11 Publisitet

Klienten er enig i at Teston kan bruke klientens firmanavn og logo på Testons kundeliste, Testons plattform(er), nettside og markedsføringsmateriell.

12 Ansvarsfraskrivelse

Teston er en tjeneste som forenkler og effektiviserer brukertesting ved å tilby en plattform for avtaleinngåelse mellom klient og tester, samt håndtering av testbetaling. Teston skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale om test av et produkt eller en tjeneste inngått via Teston mellom klienten og en tester.

Teston frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for testenes oppfyllelse, herunder at testerens utførelse av test i tråd med avtalen, samt skade på tredjeparter, ting eller testproduktet selv som følge av testerens handlinger eller passivitet eller som følge av testproduktets beskaffenhet, skade påført testeren selv som følge av gjennomføringen av testen og enhver annen skade som følge av testerens øvrig handlinger eller passivitet.

Klienten er selv ansvarlig for å overholde alle krav til testproduktene pålagt ved lov, forskrift eller bransjestandard, samt å innhente eventuelle nødvendige tillatelser for gjennomføring av tester av produktet.

13 Immaterielle rettigheter

Tjenesten kan inneholde materiale beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter tilhørende Teston eller tredjeparter. Klienten får ingen rettigheter til slikt materiale eller immaterielle rettigheter utover en rett til bruk av slike rettigheter i den grad det er nødvendig for å benytte Tjenesten i samsvar med disse vilkårene for klienter.

14 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende disse vilkårene eller Tjenesten i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å oppnå en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn for domstolene, med Oslo tingrett som verneting.

15 Endringer

Teston forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Teston. Dersom endringene i vilkårene etter Testons vurdering innebærer en vesentlig endring av klient rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Teston 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter av endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Teston godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten og si opp din konto på Teston.