Vilkår for testere

For deg som vil ta tester og få betalt.

Sist oppdatert: 01.09.2018

Vennligst les disse brukervilkårene ("Vilkår for testere") nøye før du bruker nettstedet under domenet https://teston.io (“Tjenesten” eller "teston"). Teston.io drives av TESTON AS (org.nr. 919 136 928 MVA) med registrert adresse Kongens gate 3, 0153 Oslo (“Teston”). Du som bruker av Tjenesten vil i det følgende omtales som "tester","du", "deg", e. l. Klienter som setter opp tester gjennom Tjenesten vil i det følgende omtales som "klient".

Ved å registrere deg som bruker på Teston bekrefter du at du er 18 år eller eldre og at du aksepterer å overholde disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene eller er yngre enn 18 år, kan du ikke registrere deg som en tester for Teston.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller Tjenesten for øvrig, ber vi om at du kontakter oss på help@teston.io.

1 Registrering som tester

For å benytte Tjenesten som tester må du oppfylle våre kvalifikasjonskrav for testere og krav til opprettelse av brukerkonto.

Teston kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene for testere og krav til opprettelse av brukerkonto, i tråd med prosedyren i punkt 13 under. Teston kan be testerne om å bekrefte at de fremdeles oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan Teston avslutte din brukerkonto uten oppsigelsestid.

Når du oppretter en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, og fullstendig. Du må til enhver tid sørge for at informasjonen er oppdatert. Dersom du gir uriktig informasjon eller unnlater å oppdatere informasjonen, kan dette utgjøre et vesentlig brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din brukerkonto i Tjenesten.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og du kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Teston umiddelbart. Teston kan iverksette nødvendige tiltak for å avbøte risiko for uautorisert tilgang, tap, endring, deling av brukerdata, e. l., herunder sperre eller slette en konto.

Du er innforstått med at du opptrer som en uavhengig tester. Ingenting i denne avtalen skal tolkes slik at du anses som en ansatt hos Teston. Du har ikke rett til noen fordeler og du er alene ansvarlig for eventuelle skattemessige forpliktelser som måtte oppstå som følge av dine oppdrag som tester via teston.

2 Direktekontakt med klient

Klienten vil i utgangspunktet ikke ha tilgang til testerens etternavn eller annen kontaktinformasjon, og klienten skal ikke be om eller kreve at testeren oppgir slik informasjon i eller i forbindelse med en test, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre testen på en hensiktsmessig måte. Dersom klienten får tilgang til testers kontaktinformasjon gjennom en test, begrenser vilkårene klientens adgang til å benytte slik informasjon til andre formål enn intern oppfølging av den relevante testen. Klienten kan f. eks. ikke kontakte testeren utenfor Tjenesten for markedsføringsformål.

Tester vil få informasjon om klientens identitet i forbindelse med gjennomføringen av en test, og kan kontakte klienten direkte for spørsmål om klientens behandling av testerens personopplysninger, se punkt 4 under. I den grad klient har behov for informasjon om testerens identitet for å besvare testerens henvendelse, herunder f. eks. for å identifisere hvilke testresultater den konkrete testeren har avgitt, kan klienten kontakte Teston for slik informasjon.

3 Avtale om test

Når du fullfører en test, inngås det bindende avtale mellom deg som tester og klienten som har opprettet den relevante testen. I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom deg og klienten;

  1. Honorar for test opplyst av Teston,
  2. Klientens beskrivelse av testen i Tjenesten,
  3. Disse vilkårene for testere
  4. Testons vilkår for klienter
  5. Testons krav til test
  6. Teston krav til testerne

4 Tester - Gjennomføring

Du velger selv om du ønsker å gjennomføre en relevant test i Tjenesten. Testens varighet vil fremgå i Tjenesten i tilknytning til den relevante testen. Opptjening av honorar forutsetter at du fullfører hele testen, og at testen godkjennes av klienten. Du kan når som helst avslutte en påbegynt test, men dette vil medføre bortfall av rett til honorar. Dersom du velger å avslutte en test, vil informasjonen du har gitt frem til avslutning av testen slettes og vil ikke gjøres tilgjengelig for den relevante klient.

Tester får ikke informasjon om hvem klienten er før testen er fullført. Dette er for å sikre at testerens gjennomføring og respons blir mest mulig objektivt. Før tester fullfører testen vil det gis informasjon om den relevante klienten for testen, og tester har anledning til å avslutte testen.

Dersom tester velger å ikke fullføre testen, vil testresultatene slettes. Ved gjennomføringen av en test, vil både skjerm, lyd, og video (webcam) bli tatt opp og lagret, til bruk for klientens vurdering av testen. Teston vil kun dele opptakene med klienten som har opprettet den relevante testen, og opptakene er kun ment for intern bruk hos klient, av relevant personell hos klienten eller andre som utfører oppdrag på vegne av klienten (f. eks. konsulenter). Klienten og Teston vil ha mulighet til å eksportere opptak fra tester og lage sammendrag av opptakene for intern bruk hos klienten. Klienten har imidlertid ikke adgang til å publisere opptakene uten å innhente samtykke fra deg, jf. Testons vilkår for klienter. Mer informasjon om hvordan Teston bruker personopplysninger innhentet i forbindelse med gjennomføringen av en test på teston, finner du i Testons personvernerklæring.

5 Innhold i tester - restriksjoner

Tester i Tjenesten skal ikke inneholde spørsmål som krever at tester oppgir sensitiv informasjon, og det bes om at testere ikke gir fra seg slik sensitiv informasjon ved gjennomføring av en test. Med sensitiv informasjon siktes det særlig til opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, straffbare forhold, genetiske opplysninger, og biometriske opplysninger (med det formål å entydig identifisere tester), helseopplysninger eller opplysninger om testers seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Dersom tester ved gjennomføring av en test opplever at det bes om slik informasjon, bes tester avslutte testen og kontakte Teston.

Teston vil ta stikkprøver av klients tester, men vil ikke kontrollere alle tester tilgjengelig på teston. Dersom tester ved gjennomføring av en test på teston kommer over spørsmål eller informasjon som oppleves som støtende eller på annen måte er i strid med lov, Testons krav til tester (som tilgjengelig på teston til enhver tid) eller disse vilkår eller vilkår for klienter, bes tester avslutte testen og kontakte Teston.

6 Utbetaling av honorar for test

Teston fastsetter honoraret for tester i Tjenesten. Honoraret for en test vil fremgå i Tjenesten i tilknytning til den relevante testen.

Teston mottar betaling på testerens vegne, og overfører beløpet til testeren. Utbetaling av opptjent honorar vil skje en gang per måned, den siste mandagen i måneden. For honorar opptjent senere enn 7 dager før denne dato, vil honorar utbetales neste måned.

Teston benytter en tredjepartsplattform for håndtering av betalingstransaksjoner på vegne av Teston ("betalingsplattformen"). Teston er ansvarlig for alle betalingstransaksjoner, inkludert å yte bistand til testeren, inkludert eventuelle refusjoner, kanselleringer, eller tilbakebetaling, hvis det er aktuelt. Testeren bekrefter imidlertid at slike betalingstransaksjoner kan være utsatt for ekstern innflytelse, mv. som faller utenfor Teston og betalingsplattformens kontroll, og at Teston og betalingsplattformen ikke påtar seg noe ansvar og er ikke ansvarlig for at noen betaling ikke klarer å nå testeren på en bestemt tid. Alle spørsmål eller klager knyttet til betaling eller betalingstransaksjoner skal rettes til Teston.

De til enhver tid gjeldende krav for utbetaling av honorar, er tilgjengelig her.

7 Personvern

All informasjon som du oppgir ved registrering i Tjenesten og i forbindelse med din bruk av Tjenesten oppbevares og behandles i samsvar med det som er angitt i Teston sin personvernerklæring.

8 Ansvarsfraskrivelse

Teston er en tjeneste som forenkler og effektiviserer brukertesting ved å tilby en plattform for avtaleinngåelse mellom klient og tester, samt håndtering av testbetaling. Teston skal ikke under noen omstendigheter anses som part i noen avtale om test av et produkt eller en tjeneste inngått mellom en tester og en klient.

Teston frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for testers oppfyllelse, herunder at testerens utførelse av test i tråd med avtalen, samt skade på tredjeparter, ting, eller testproduktet selv, som følge av testerens handlinger eller passivitet eller som følge av testproduktets beskaffenhet, skade påført testeren selv som følge av gjennomføringen av testen, og enhver annen skade som følge av testerens øvrig handlinger eller passivitet.

9 Elektronisk kommunikasjon og informasjon om Testons tjenester, ny funksjonalitet etc.

Ved å registrere seg som tester, godtar testeren å motta informasjon om ny funksjonalitet i Tjenesten og annen informasjon knyttet til Tjenesten i form av nyhetsbrev, e-post, SMS, mv.

Testeren kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke ved å gå inn på sin egen konto under "Innstillinger" og avslutte abonnementet, eller ved å klikke på "avslutt abonnement"-linken i den mottatte e-posten. Merk at testeren ikke kan avslutte abonnementet for alle typer korrespondanse, herunder meldinger om kontotransaksjoner, endringer i disse vilkårene for testere eller øvrige vilkår for bruk av Tjenesten mv.

10 Immaterielle rettigheter

Tjenesten kan inneholde materiale beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter tilhørende Teston eller tredjeparter. Testeren får ingen rettigheter til slikt materiale eller immaterielle rettigheter utover en rett til bruk av slike rettigheter i den grad det er nødvendig for å benytte Tjenesten i samsvar med disse vilkårene for testere.

11 Konfidensialitet

Når du gjennomfører en test i Tjenesten vil du som tester kunne få tilgang til konfidensiell og sensitiv informasjon, for eksempel informasjon om nye produkter og tjenester som klienten ønsker å holde hemmelig. All informasjon du får tilgang til ved gjennomføringen av en test på teston er derfor underlagt konfidensialitet, og du er forpliktet til å holde slik informasjon hemmelig, herunder å avstå fra å dele slik informasjon med tredjeparter eller å benytte slik informasjon i forbindelse med egen eller andres næringsvirksomhet.

12 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal søke å løse enhver uenighet eller tvist vedrørende disse vilkårene eller Tjenesten i minnelighet. Dersom partene ikke klarer å oppnå en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler.

13 Endringer

Teston forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig i Tjenesten. Dersom endringene i vilkårene etter Testons vurdering innebærer en vesentlig endring av testers rettigheter eller plikter, vil tester varsles om endringene og endringene vil gjøres tilgjengelig på teston 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig i Tjenesten og/eller du har blitt varslet om endringen, godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten og avslutte din konto i Tjenesten.